تاثیرات محیط زیست بر سلامت انسانها

مشخصات محققان

محمد مهدی امین
مرتبه علمی: استاد
گروه مهندسی بهداشت محیط، و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عضو پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

همکاران:
افسانه چاوشانی، دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

مجید هاشمی، دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، و مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

بدون دیدگاه