پستان فرعی چیست و چرا ایجاد می شود؟

در هنگام تشکیل نسج پستان در دوره جنینی، خط پستانی که از زیربغل تا شکم ادامه دارد، تشکیل می‌شود. سپس در سیر تکامل جنینی فقط بخش سینه ای می‌ماند و سایر قسمت ها در جنین انسان از بین میرود(در سایر پستانداران که چندزا هستند برای شیردهی به همه بچه ها، باقی می‌ماند)، گاه استطاله ای از خط شیری به‌صورت پستان فرعی یا نوک پستان فرعی باقی می‌ماند. پستان فرعی در اکثریت موارد در ناحیه زیر بغلی و نوک پستان اضافه اکثرا زیر پستان دیده می‌شود. وجود این نسج اضافه خطری ندارد و تنها ممکن است از نظر زیبائی خوشایند نباشد و یا محل رشد تومور باشد.

بدون دیدگاه