برنامه حضور پزشکان

شنبه

 • دکتر مریم طباطباییان

  -

 • دکتر زهرا روانخواه

  -

یکشنبه

دوشنبه

 • دکتر مریم طباطباییان

  -

 • دکتر زهرا روانخواه

  -

سه شنبه

چهارشنبه

 • دکتر مریم طباطباییان

  -

 • دکتر زهرا روانخواه

  -

پنجشنبه