زهرا روانخواه

  • تخصص: پزشک عمومی
  • تجربه: 15 سال
  • غربالگري و تشخيص زودرس سرطان پستان100%

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کارشناس کنترل سرطان معاونت بعداشتی 
مشاور غربالگری و تشخیص زودرس سرطان پستان


آخرین پست ها